Εκτύπωση

Στόχοι του Έργου

Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της χωρικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής διαμέσου της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασύνδεσης των διασυνοριακών περιοχών Ελλάδας και Ιταλίας.

Οι ειδικοί στόχοι των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι:

  • Η προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως εκφράζεται μέσα από τη οινοποιητική παράδοση, την αμπελουργία και την τοπική γαστρονομία
  • Η ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση των κατοίκων, αλλά κυρίως των τουριστών για επαφή με την πολιτισμική κληρονομιά
  • Η προώθηση του διασυνοριακού πολιτισμού με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και την δημιουργία κοινών δομών ενίσχυσης της τοπικής παράδοσης, ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας κοινών πολιτιστικών κέντρων
  • Η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας αξιοποιώντας τα τοπικά προϊόντα καθώς και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο οινοτουρισμός
  • Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσα από την οργάνωση πλήθους δραστηριοτήτων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα
  • Η ενθάρρυνση του διασυνοριακού εμπορίου με επίκεντρο τον οίνο
  • Η ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού
  • Η βελτίωση των τοπικών πολιτικών που στοχεύουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής
  • Η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στον ευρωπαϊκό χώρο και κυρίως στις περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά.